ภาพกิจกรรม

ข่าวการออกไปทำกิจกรรมต่างขององค์กร

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา

By |2020-09-15T11:18:02+07:00กันยายน 15th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการประมง ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จัด”โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา” วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้ง สนับสนุนนโยบายด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง กิจกรรมประกอบด้วย การจัดเก็บขยะ ล้างทำความสะอาดบริเวณ ทร.สงขลา ปลูกต้นไม้ ดูแลฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว โดย ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายวินัย ตกวุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ทีมอสม.เทศบาลนครสงขลา ทีมงานเก็บกวาดขยะเทศบาลนครสงขลา นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครสงขลา 1 และนักเรียนในศูนย์เรียนสวัสดิภาพและธรรมมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา เข้าร่วมในโครงการ ประมาณ 130 คน ทั้งนี้ได้มอบภาพปลาแก่คณะครูและนักเรียน เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) จังหวัดสงขลา [...]

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน

By |2020-09-15T11:12:12+07:00กันยายน 15th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การสะพานปลาจัด “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยาย โดยวิทยากรพิเศษ อาทิ เรื่อง “พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับเพิ่มเติม , เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำในระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ , มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และการปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ( CPR ) พร้อมฝึกปฎิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็พัฒนาและยกระดับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐานสุขอนามัย เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของ EU และตามประกาศของกรมประมง รวมถึงการป้องกันสินค้าประมง ให้ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งเจือปนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) จังหวัดสงขลา [...]

การอบรมอาชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี 2563

By |2020-09-10T09:21:16+07:00กันยายน 10th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานเปิดการอบรมอาชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี 2563 หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟอย่างถูกวิธี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการป้องกันอัคคีภัยในด้านต่างๆ และเสริมสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรว่าด้วยความปลอดภัยฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้อุบัติเหตุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย ในที่ทำงาน ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา [...]

งานจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จำนวนทั้งสิ้น 318 แผง

By |2020-09-01T09:37:34+07:00กันยายน 1st, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน, ข่าวเด่น, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จำนวนทั้งสิ้น 318 แผง เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่พอใจกับเลขที่ล็อคแผงค้าที่ตัวเองจับได้ ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

องค์การสะพานปลาจัดโครงการ ฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ

By |2020-08-18T10:19:11+07:00สิงหาคม 18th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การสะพานปลาจัดโครงการ “อบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน”โครงการ “อบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง” และ โครงการ “สินค้า ประมงถูกกฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน” ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ อาทิ เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 และฉบับเพิ่มเติม , เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำในระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ , มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ การปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ( CPR ) พร้อมฝึกปฎิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็พัฒนาและยกระดับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐานสุขอนามัย เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของ EU และตามประกาศของกรมประมง รวมถึงการป้องกันสินค้าประมง ให้ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งเจือปนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [...]

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

By |2020-08-11T15:04:08+07:00สิงหาคม 11th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา [...]

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Digital Organization

By |2020-08-11T14:54:01+07:00สิงหาคม 11th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Digital Organizations” พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 162 คน ด้วยการประชุมทางไกล Video Conference (ผ่านระบบ ZOOM) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

By |2020-08-03T14:17:00+07:00สิงหาคม 3rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ( อสป.) ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นตัวแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT 2HD ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดชลบุรี ถึงประเด็น การปรับโฉมใหม่โครงการท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และ ความโปร่งใสองค์การสะพานปลาในการจองสิทธิที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิแผงค้าที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา

By |2020-08-03T13:56:39+07:00สิงหาคม 3rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้วันที่ 29-30-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เปิดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิแผงค้าที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 283 ราย โดยครั้งนี้องค์การสะพานปลาได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Development Bank มาเปิดให้บริการสินเชื่อโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อยผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEOne) ให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องการเงินทุน เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ ลงทุน ปรับปรุง ขยายร้าน เสริมสภาพคล่อง ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านชาวประมง ภายใต้ “ FMO BRAND”

By |2020-09-01T09:31:51+07:00กรกฎาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าว Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง โดยมี ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมแถลงข่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า องค์การสะพานปลาได้ปรับปรุงท่าเทียบเรือตลาดประมงอ่างศิลาเพื่อให้เป็น “ตลาดกลางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย” เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของอ่างศิลา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน “ concept แกะกุ้ง กินปู ดูปลา อ่างศิลา จ.ชลบุรี” และเป็นแหล่งเช็คอินอีกหนึ่งแห่ง ผู้เข้ามาใช้บริการสามารถซื้ออาหารสด และให้ปรุงเป็นสำเร็จรูปพร้อมทานได้เลย มีที่ให้นั่งรับประทาน รวมทั้งยังเน้นในเรื่องของคุณภาพ ความสด สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดสารฟอร์มาลีน เราเน้นมาตรฐานความปลอดภัย เป็นหลัก คาดการว่าในช่วงต้นฤดูหนาวจะเปิดให้บริการอย่างสมบบูรณ์แบบ ทั้งนี้ องค์การสะพานปลา จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านชาวประมง ภายใต้ “ FMO BRAND” เพื่อสร้างสินค้าประมง ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [...]

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top