โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

การประชาสัมพันธ์

/การประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม | activity new

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

By |2019-02-06T15:43:16+00:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา นายอุกฤษณ์  มนูจันทรัถกรรมการองค์การสะพานปลา  และนายวสันต์ชัย  ใจน้อย  ปฎิบัติการแทนหัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  กรุงเทพฯ

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน

By |2019-02-06T15:36:33+00:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน    พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ด้าน และพนักงานในส่วนกลางและส่วนภมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้  ทำความเข้าใจปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับสังคม   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักงาน ป.ป.ช.   ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมกันสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  เพราะเมื่อเราสามารถทำให้สังคมของเราเป็นสังคมคุณธรรมได้แล้ว  สังคมก็จะเป็นสังคมที่ดีงามอันจะส่งผลให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชนที่ได้เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานต่อไป [...]

วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

By |2019-02-06T15:33:42+00:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 15.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้าราชการ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเฝ้าฯ รับเสด็จ สำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช     โดยหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา      ตามรอยพ่อ นิทรรศการโครงการเกษตรอทิตยาทร นิทรรศการของ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 15 หน่วยงาน แสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ และนิทรรศการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน [...]

หารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

By |2019-02-06T15:25:02+00:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 31 มกราคม 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา นายอมรศักดิ์ พันุรักษ์ รผอ. ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมด้วยนายร่มไทร จินตกานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทีมงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท IBM ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่  เข้าพบนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีแนวคิดในการจัดสร้างห้องเย็นอัจฉริยะ (สมาร์ทคูลลิ่ง) โครงการนำร่อง (Pilot Project) ขนาด 300 – 1000 ตัน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลา) ที่ปัจจุบันในพื้นที่ไม่มีห้องเย็นขนาดใหญ่สำหรับเก็บผลผลิต ประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาด้านโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนและคุณภาพของผลผลิต ในการนี้ ผลของการหารือเบื้องต้นปรากฎ คือ 1. มอบหมายผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและทีมงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำร่าง MOU และรายละเอียดกระบวนการทำงานของแผนการจัดสร้างห้องเย็นอัจฉริยะ 2. [...]

อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future

By |2019-02-06T15:18:35+00:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 30 มกราคม  2562  พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ร่วมงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยอดยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future”  โดยมีพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด

งานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนการแก้ปัญหาประมงไอยูยู

By |2019-01-29T08:49:24+00:00มกราคม 29th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนการแก้ปัญหาประมงไอยูยูจนประสบความสำเร็จและได้รับใบเขียว โดยองค์การสะพานปลานับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ร่วมผลักดันการสนับสนุนแก้ปัญหาไอยูยู ในการนี้ ผศ.มานพ กาญจณบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพ

เร่ง! ดำเนินโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สะพานปลาสมุทรสาคร

By |2019-01-29T08:50:15+00:00มกราคม 29th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  รองผู้อำนวนการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 นายชาญชัย  โชติชูทิพย์ สถาปิก 7  ได้เดินทางไปสะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก (PIPO)  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก อันจะนำไปสู่การเพิ่มการควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามเรือประมงที่ออกทำการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการแพปลา บริเวณรอบๆสะพานปลาสมุทรสาครอีกด้วย

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไตรมาสที่ 1

By |2019-01-25T11:14:20+00:00มกราคม 25th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไตรมาสที่ 1 และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ  พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง และหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหภาพองค์การสะพานปลา    ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานของอสป. ในไตรมาสที่ 1 ของปี งบประมาณ 2562  ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 และมีประเด็นหารือที่สำคัญคือนโยบายในการแก้ไขปัญหารการทำประมง IUU  การดำเนินการติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติขึ้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 8 แห่ง และการเตรียมแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

องค์การสะพานปลา (อสป.)ครบรอบ 66 ปี

By |2019-01-22T13:46:31+00:00มกราคม 22nd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 21 มกราคม 2562  เวลา 08.30 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผอ.ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผอ.  ด้านพัฒนากิจการประมงพร้อมด้วยผู้บริหาร  และพนักงานให้การต้อนรับ   ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับองค์การสะพานปลา (อสป.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

พิธีส่งมอบปลากระป๋องพระราชทาน โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

By |2019-01-22T13:43:12+00:00มกราคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

นายชวลิต ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา(อสป.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากระป๋องพระราชทานให้แก่ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 และปล่อยขบวนรถลำเลียงปลากระป๋อง ในวันจันทร์ที่  21  มกราคม  2562 ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา เพื่อนำส่งมอบให้แก่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ก่อนนำไปมอบให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ในการนี้ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.อสป. กล่าวว่า สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในภูมิภาคได้ประสานงานกับผู้ประกอบการประมงร่วมบริจาคอาหารทะเลและปลากระป๋องผ่านท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งในปีนี้ อสป. ได้น้อมเกล้าถวายปลากระป๋อง จำนวน 10,000 กระป๋อง ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน แก่โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ป้องกันการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนที่มักพบมากในกลุ่มเยาวชนทางภาคเหนือและพื้นที่ห่างฝั่ง เนื่องจาก  ปลาทะเลมีสารอาหารโปรตีน  แคลเซียม และไอโอดีนสูง

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.