โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม | activity new

อสป. เข้าร่วมการประชุมขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา

By |2020-06-26T11:33:05+07:00มิถุนายน 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และคณะผู้บริหาร อสป. เข้าร่วมการประชุมเสนอการสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างกันกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการนี้ มี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เรื่องขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา โดยมี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างกัน อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกิฬา [...]

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6 /2563

By |2020-06-19T15:38:09+07:00มิถุนายน 19th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6 /2563 โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของอสป. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 / 2563

By |2020-06-19T15:34:47+07:00มิถุนายน 19th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 / 2563 เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมาย ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6 / 2563

By |2020-06-18T16:38:58+07:00มิถุนายน 18th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายภัทระ คําพิทักษ์ คณะกรรมองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6 / 2563 พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (อสป.) เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 7

By |2020-06-16T15:36:54+07:00มิถุนายน 16th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 7 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหาร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา เช่น ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6

By |2020-06-16T15:32:10+07:00มิถุนายน 16th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6 /2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เผยว่า ขอชื่นชมพี่น้องชาวประมงไทย

By |2020-06-10T15:46:47+07:00มิถุนายน 10th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เผยว่า ขอชื่นชมพี่น้องชาวประมงไทยช่วยเก็บขยะจากท้องทะเล เพราะ “ขยะทะเล” ส่งเกิดผลกระทบกับสัตว์น้ำ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม เช่น เต่า หรือโลมา กลืนขยะพลาสติกเข้าไป ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล การสร้างกลยุทธ์การทำงานในลักษณะ “เครือข่าย” โดยขอความร่วมมือชาวประมงร่วมกันเก็บขยะมายังสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 18 แห่ง เพื่อให้มีการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทั้ง 18 แห่ง ให้ความอำนวยความสะดวกในการจัดหาภาชนะหรือสถานที่จัดเก็บขยะที่นำขึ้นมาจากทะลโดยเรือประมง เพื่อกำจัดขยะ พร้อมประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะที่นำขึ้นมาจากทะเลไปกำจัดอย่างถูกต้อง ถือเป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือทำกันอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลดีที่ทำให้ท้องทะเลไทยสะอาด รวมทั้งช่วยให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความยั่งยืน#องค์การสะพานปลา [...]

ประชุมการปรับเวลาในการขายสินค้าในตลาดซื้อขายสัตว์น้ำ

By |2020-06-10T15:42:51+07:00มิถุนายน 10th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายอนันต์ ฤทธิ์รุตม์ หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2 องค์การสะพานปลา ได้เชิญผู้ประกอบการแพปลาที่ค้าขายภายในสะพานปลากรุงเทพ เข้าร่วมประชุมการปรับเวลาในการขายสินค้าในตลาดซื้อขายสัตว์น้ำให้เร็วขึ้น ตั้งแต่เวลา 03.00 – 12.00 น. เริ่มคืน ( 1 มิถุนายน 2563 ) โดยผู้ประกอบการแพปลาทุกคนพร้อมปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อช่วยสกัดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในการนี้ สะพานปลากรุงเทพ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพปลาและลูกจ้างที่ค้าขายบริเวณตลาดซื้อขายสัตว์น้ำสะพานปลากรุงเทพให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด มีบริการเจล สบู่ให้ล้างมือ มีการเว้นไม่ให้แออัด ดูแลความสะอาดสถานที่ให้บริการซื้อขายสัตว์น้ำและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ [...]

ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 /2563

By |2020-06-10T15:40:02+07:00มิถุนายน 10th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายภัทระ คําพิทักษ์ คณะกรรมองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 /2563 พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (อสป.) เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ เช่น การทำประกันไวรัสโคโรนา 2019 การปรับปรุงแบบฟอมร์มใบลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

By |2020-06-10T15:36:04+07:00มิถุนายน 10th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา โดยมี ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พ.ต.ท. อติเทพ พงษ์สุวรรณ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ด.ต. อภิชาติ เจริญผล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุริยา กิตติมณฑล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี นายอนุกูล นันทกิจ กำนันตำบลอ่างศิลา นางนันทา สาครรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบล อ่างศิลา นายวินัย พันภัยพาล อดีตกำนัน [...]

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร