โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

ข่าว อสป

ข่าว อสป | fmo news

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

By |2019-05-30T15:31:44+00:00พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)

ประชุมรับทราบและติดตามผล แผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี้เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ประจำปี 2562

By |2019-05-30T15:26:46+00:00พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะกรรมการ อสป. และนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คณะกรรมการ ธอส. พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ร่วมประชุมรับทราบและติดตามผล แผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี้เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่ [...]

คณะผู้บริหารและพนักงาน อสป. เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share การจัดการความรู้ กับ ธอส.

By |2019-05-30T15:21:20+00:00พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (อสป.) พร้อมพนักงาน อสป. เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share การจัดการความรู้ กับ ธอส. ณ ธอส. สำนักงานใหญ่ โดย นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ ธอส. ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนในด้านการจัดการ ระบบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้แผนการพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ธอส. ปี 2557 - 2561 มาเป็นองค์ประกอบในการให้ความรู้ กับผู้บริหารและพนักงาน อสป. เพื่อเป็น แนวทางในพัฒนาองค์กร

พนักงานองค์การสะพานปลา  ร่วมโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมสวนะ  จัดโดยกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม

By |2019-04-30T16:13:18+00:00เมษายน 30th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 19  เมษายน 2562  เวลา 08.30 น. นางอรัญญา  ยืนชีวิต  หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา  ร่วมโครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมสวนะ  จัดโดยกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา และถวายสังฆทาน  ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง  ณ วัดสุทธิวารราม  กรุงเทพฯ

พิธีรดน้ำสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

By |2019-04-30T16:04:14+00:00เมษายน 30th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 11 เมษยน 2562 องค์การสะพานปลา จัดพิธีรดน้ำของพรผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และคณะผู้บริหาร อสป. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวอวยพรแก่คณะผู้บริหาร และพนักงานอสป. ซึ่งนับเป็นการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามร่วมกัน

การบริหารองค์การสะพานปล ด้านทรัพย์สิน และมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงประมงประจำปี 2562

By |2019-04-09T12:54:39+00:00เมษายน 9th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 4 เมษายน 2562  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  (อสป.)  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารองค์การสะพานปล ด้านทรัพย์สิน และมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงประมงประจำปี 2562”  ให้แก่พนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ    โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารทรัพย์สิน การพัฒนาพื้นที่และสินทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ  อสป.  นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้มีการพัฒนาพื้นที่และดูแลสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐานสุขอนามัยตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ กำหนดไว้  เช่น  กรมประมง  และกรมควบคุมมลพิษเป็นต้น  เพื่อให้ อสป.  เป็นองค์กรที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังจะเป็นต้นแบบในการเป็นท่าเทียบเรือสุขอนามัยของประเทศไทย  ตลอดจนการมีส่วนสนับสนุนความเชื่อมั่นในสินค้าประมงอันเป็นการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ [...]

องค์การสะพานปลา ประชุมร่วมหารือ “โครงการพัฒนาระบบห้องเย็นแช่เยือกแข็งสะพานปลาสมุทรปราการ” กับคณะทำงานของบริษัท ปตท.

By |2019-03-28T10:17:14+00:00มีนาคม 28th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมร่วมหารือ  “โครงการพัฒนาระบบห้องเย็นแช่เยือกแข็งสะพานปลาสมุทรปราการ” กับคณะทำงานของบริษัท  ปตท.  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจห้องเย็นจากการใช้ประโยชน์ความเย็นของแอลเอ็นจี  รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจห้องเย็นจากการใช้ประโยชน์ความเย็นของแอลเอ็นจีสำหรับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของประเทศไทย อันจะนำมาซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันของคณะทำงานทั้ง 2 ฝ่าย ต่อไป

พิจารณาหาแนวทางการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการนำทรัพย์สินของท่าเทียบเรือประมงตราด

By |2019-03-28T10:02:34+00:00มีนาคม 28th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมด้วยนายจุมพล  สงวนสิน ที่ปรึกษาองค์การสะพานปลา และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับ ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ผู้แทนศูนย์ PIPO  ณ ห้องประชุมประมงจังหวัดตราด เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการนำทรัพย์สินของท่าเทียบเรือประมงตราดมาพัฒนาสร้างรายได้ให้กับองค์การสะพานปลา แนวทางการเชิญชวนให้เรือประมงกลับเข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรือ  รวมทั้งแนวทางการบริหารงานด้านสินเชื่อในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมมือการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต

By |2019-03-06T11:51:05+00:00มีนาคม 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวเด่น|

นที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 11.00 น. นางสมรักณ์  บุษปธำรง  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมมือการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับบริษัท ไทย แอ็กโกรเอ็กซเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท)  โดยมี นายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม115  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมซักซ้อมวิธีการปฎบัติงานแบบบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมาย อสป.ปี 2562

By |2019-03-06T11:48:10+00:00มีนาคม 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมซักซ้อมวิธีการปฎบัติงานแบบบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมาย อสป.   ปี 2562 พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผอ.ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.   ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผอ.  ด้านพัฒนากิจการประมง และพนักงาน อสป.  ณ ห้องอาหาร  ริมน้ำสะพานปลากรุงเทพ [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.