โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

ข่าว อสป

ข่าว อสป | fmo news

การบริหารองค์การสะพานปล ด้านทรัพย์สิน และมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงประมงประจำปี 2562

By |2019-04-09T12:54:39+00:00เมษายน 9th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 4 เมษายน 2562  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  (อสป.)  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารองค์การสะพานปล ด้านทรัพย์สิน และมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงประมงประจำปี 2562”  ให้แก่พนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ    โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารทรัพย์สิน การพัฒนาพื้นที่และสินทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ  อสป.  นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้มีการพัฒนาพื้นที่และดูแลสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐานสุขอนามัยตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ กำหนดไว้  เช่น  กรมประมง  และกรมควบคุมมลพิษเป็นต้น  เพื่อให้ อสป.  เป็นองค์กรที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังจะเป็นต้นแบบในการเป็นท่าเทียบเรือสุขอนามัยของประเทศไทย  ตลอดจนการมีส่วนสนับสนุนความเชื่อมั่นในสินค้าประมงอันเป็นการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ [...]

องค์การสะพานปลา ประชุมร่วมหารือ “โครงการพัฒนาระบบห้องเย็นแช่เยือกแข็งสะพานปลาสมุทรปราการ” กับคณะทำงานของบริษัท ปตท.

By |2019-03-28T10:17:14+00:00มีนาคม 28th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมร่วมหารือ  “โครงการพัฒนาระบบห้องเย็นแช่เยือกแข็งสะพานปลาสมุทรปราการ” กับคณะทำงานของบริษัท  ปตท.  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจห้องเย็นจากการใช้ประโยชน์ความเย็นของแอลเอ็นจี  รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจห้องเย็นจากการใช้ประโยชน์ความเย็นของแอลเอ็นจีสำหรับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของประเทศไทย อันจะนำมาซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันของคณะทำงานทั้ง 2 ฝ่าย ต่อไป

พิจารณาหาแนวทางการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการนำทรัพย์สินของท่าเทียบเรือประมงตราด

By |2019-03-28T10:02:34+00:00มีนาคม 28th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมด้วยนายจุมพล  สงวนสิน ที่ปรึกษาองค์การสะพานปลา และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับ ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ผู้แทนศูนย์ PIPO  ณ ห้องประชุมประมงจังหวัดตราด เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการนำทรัพย์สินของท่าเทียบเรือประมงตราดมาพัฒนาสร้างรายได้ให้กับองค์การสะพานปลา แนวทางการเชิญชวนให้เรือประมงกลับเข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรือ  รวมทั้งแนวทางการบริหารงานด้านสินเชื่อในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมมือการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต

By |2019-03-06T11:51:05+00:00มีนาคม 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวเด่น|

นที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 11.00 น. นางสมรักณ์  บุษปธำรง  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมมือการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับบริษัท ไทย แอ็กโกรเอ็กซเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท)  โดยมี นายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม115  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมซักซ้อมวิธีการปฎบัติงานแบบบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมาย อสป.ปี 2562

By |2019-03-06T11:48:10+00:00มีนาคม 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมซักซ้อมวิธีการปฎบัติงานแบบบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมาย อสป.   ปี 2562 พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผอ.ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.   ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผอ.  ด้านพัฒนากิจการประมง และพนักงาน อสป.  ณ ห้องอาหาร  ริมน้ำสะพานปลากรุงเทพ [...]

มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ ถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์การสะพานปลา

By |2019-03-06T11:44:07+00:00มีนาคม 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 13.00 น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรากูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา อนุญาตให้ อาจาร์ยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ ถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์การสะพานปลา เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำโดยรวม  รูปแบบการจายและเชื่อมโยงกับสถานที่ต่างๆ รวมถึงแนวโน้มการนำเข้าสินค้าประมง  ปริมาณความต้องการสินค้าประมงในอนาคตของแต่ละภูมิภาค  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และมอบนโยบาย

By |2019-02-20T10:45:33+00:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นประธานการประชุมพนักงานทร. สงขลา  พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์   รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  และมอบนโยบาย  โดยมีหัวหน้าสำนักงานและพนักงานทร. สงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง  ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาคมประมงสงขลา

By |2019-02-20T10:39:46+00:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 ประชุมหารือร่วมกับ สมาคมประมงสงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมโรงคุลมเล็กของท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ซึ่งได้รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาคมประมงสงขลาด้วยกัน 3 ข้อหลักๆ คือ 1. การต่อเติมโรงคลุมเล็กให้ได้มาตรฐาน  2. ให้ทำประชามติ ก่อนทีจะมีการเข้าไปปรับปรุงโรงคลุมเล็ก  3. อยากให้มีสมาชิกของสมาคมประมงสงขลา ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการประชุมแต่ละครั้ง และอยากเห็นถึงแปลนแบบสร้างโรงคลุมเล็กด้วย  นอกจากนี้ ยังพูดถึงโรงคลุมใหญ่  อยากให้มีขั้นตอนการเคลียร์พื้นที่ เพราะการกั้นไม่ให้นำรถเข้าไป ทำให้เสียเวลาในการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือไปที่รถ

ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ (ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเรือธงไทย ระยะที่ 2 )

By |2019-02-20T10:29:32+00:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ร่วมกับ กรมประมง และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ (ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเรือธงไทย ระยะที่ 2 ) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำจากการชั่งจริง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา   เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification (TFCC) ของกรมประมง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ำจากไทยและเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับของสหภาพยุโรป  โดยทีมงานได้ทำการทดสอบการเรียกใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลแบบในเว็บเซอร์วิส (Web Services) ที่ได้ทำการปรับปรุงให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ (TFCC) เวอร์ชั่น [...]

การประชุมผู้บริหาร  อสป.  ครั้งที่  3/2562

By |2019-02-20T10:17:30+00:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.30  น.  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  อสป.  ครั้งที่  3/2562  พร้อมด้วย  พ.จ.ต.เทวัญ  ธนมาลารัตน์  รอง ผอ. ด้านบริหาร  นายศุภชัย  ดาวัลย์  รอง ผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์   รอง ผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง  เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ  เรื่อง  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปี  2561  ของคณะกรรมการตรวจสอบ  การดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร  “ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน”  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี  2562  การพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ  ร่วมกับ ปตท. จำกัด  (มหาชน)  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อ  การดำเนินงานด้านส่งเสริมการประมง  ด้านบริหารโครงการพิเศษ  ด้านวิจัยและพัฒนา  ความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ของฝ่าย [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.