โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

ข่าว อสป

ข่าว อสป | fmo news

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน

By |2019-02-06T15:36:33+00:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน    พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ด้าน และพนักงานในส่วนกลางและส่วนภมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้  ทำความเข้าใจปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับสังคม   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักงาน ป.ป.ช.   ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมกันสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  เพราะเมื่อเราสามารถทำให้สังคมของเราเป็นสังคมคุณธรรมได้แล้ว  สังคมก็จะเป็นสังคมที่ดีงามอันจะส่งผลให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชนที่ได้เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานต่อไป [...]

เร่ง! ดำเนินโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สะพานปลาสมุทรสาคร

By |2019-01-29T08:50:15+00:00มกราคม 29th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  รองผู้อำนวนการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 นายชาญชัย  โชติชูทิพย์ สถาปิก 7  ได้เดินทางไปสะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก (PIPO)  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก อันจะนำไปสู่การเพิ่มการควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามเรือประมงที่ออกทำการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการแพปลา บริเวณรอบๆสะพานปลาสมุทรสาครอีกด้วย

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไตรมาสที่ 1

By |2019-01-25T11:14:20+00:00มกราคม 25th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไตรมาสที่ 1 และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ  พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง และหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหภาพองค์การสะพานปลา    ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานของอสป. ในไตรมาสที่ 1 ของปี งบประมาณ 2562  ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 และมีประเด็นหารือที่สำคัญคือนโยบายในการแก้ไขปัญหารการทำประมง IUU  การดำเนินการติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติขึ้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 8 แห่ง และการเตรียมแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

องค์การสะพานปลา (อสป.)ครบรอบ 66 ปี

By |2019-01-22T13:46:31+00:00มกราคม 22nd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 21 มกราคม 2562  เวลา 08.30 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผอ.ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผอ.  ด้านพัฒนากิจการประมงพร้อมด้วยผู้บริหาร  และพนักงานให้การต้อนรับ   ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับองค์การสะพานปลา (อสป.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

พิธีส่งมอบปลากระป๋องพระราชทาน โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

By |2019-01-22T13:43:12+00:00มกราคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

นายชวลิต ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา(อสป.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากระป๋องพระราชทานให้แก่ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 และปล่อยขบวนรถลำเลียงปลากระป๋อง ในวันจันทร์ที่  21  มกราคม  2562 ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา เพื่อนำส่งมอบให้แก่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ก่อนนำไปมอบให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ในการนี้ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.อสป. กล่าวว่า สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในภูมิภาคได้ประสานงานกับผู้ประกอบการประมงร่วมบริจาคอาหารทะเลและปลากระป๋องผ่านท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งในปีนี้ อสป. ได้น้อมเกล้าถวายปลากระป๋อง จำนวน 10,000 กระป๋อง ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน แก่โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ป้องกันการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนที่มักพบมากในกลุ่มเยาวชนทางภาคเหนือและพื้นที่ห่างฝั่ง เนื่องจาก  ปลาทะเลมีสารอาหารโปรตีน  แคลเซียม และไอโอดีนสูง

งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

By |2019-01-17T08:51:11+00:00มกราคม 15th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา ได้เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม    โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคมาเที่ยวชมงานเพื่อชมความงดงามอลังการของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งกลางน้ำในพระราชวังบางปะอิน และเรือพระที่นั่งจำลองที่ครั้งนี้จัดแสดงถึง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ร่วมด้วยเรือสำเภาสมัยรัชกาลที่ 3 สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะเปิดให้เรือใหญ่แล่นผ่าน ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ที่คลองรังสิต ตั้งอยู่กลางพระลานพระราช วังดุสิต รายล้อมไปด้วยดอกไม้สวยงามนานาพรรณ

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบ 66 ปี

By |2019-01-11T15:54:31+00:00มกราคม 11th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา  11:00  น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบ 66 ปี ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง, นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์   รองผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง, ที่ปรึกษา อสป. และคณะทำงานฯ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสถาปนา อสป. ซึ่งจะจัดขึ้นภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 นี้

การประชุมผู้บริหารองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 1/2562

By |2019-01-10T11:03:55+00:00มกราคม 7th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 7  มกราคม 2562  เวลา 13.30 น.  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 1/2562  เพื่อทบทวนภารกิจและติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  โดยที่ประชุมได้หารือ และแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา

การฝึกอบรมระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (Audit Support System : A2S)

By |2019-01-10T11:10:32+00:00มกราคม 7th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น. พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง เปิดการฝึกอบรมระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ ( Audit Support System : A2S  ) โดยมีคุณอังคณา จันทรศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ และคุณพูลสุข ศิริวีระเจริญ หัวหน้าส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่เป็นวิทยากร ซึ่งมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา

งานเลี้ยงสังสรรค์ “ขอบคุณสวัสดีปีใหม่ 2562”

By |2019-01-10T11:13:28+00:00มกราคม 4th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป|

วันที่ 4 มกราคม  2562  เวลา 19.00 น. ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง  ร่วมเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ “ขอบคุณสวัสดีปีใหม่ 2562” ซึ่งมีพนักงานองค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ อย่างพร้อมเพียง ณ โรงอาหารสำนักงานองค์การสะพานปลา

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.