โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

Monthly Archives: ธันวาคม 2561

Home/2018/ธันวาคม

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 1

By |2019-01-10T11:32:25+07:00ธันวาคม 28th, 2561|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 28 ธันวาคม  2561  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา ได้แก่ แผนงาน/ โครงการ  ในยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยกระดับสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง การเพิ่มรายได้ในกิจการประมง การบริหารสินทรัพย์ และการบริหารจัดการองค์กร โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงกิจกรรม และกรอบระยะเวลาของโครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน ปี 2562 ของบ.ทริสคอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รายงานผลการฝึกอบรม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของจิตอาสา 904

By |2019-01-10T11:48:34+07:00ธันวาคม 27th, 2561|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา อนุญาตให้ น.ส.ณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และ น.ส.พัชรียา สุตา เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3  องค์การสะพานปลา สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารายงานตัว รายงานผลการฝึกอบรม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของจิตอาสา 904  ในการอบรมหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ต่อ ซึ่งผู้อำนวยการยินดีให้การสนับสนุนภารกิจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61  ต่อไป ดังนี้    ยินดีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องการเป็นวิทยากรบรรยายและการเข้าร่วมการทำการบรรยายของจิตอาสา    ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานในงานจิตอาสาทุกประเภทอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถของหน่วยงาน    ให้รักษาองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมและต่อยอด ขยายผล บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม [...]

ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

By |2019-01-10T11:42:16+07:00ธันวาคม 26th, 2561|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร พร้อมคณะทำงานด้านประเมินผล (อสป.) ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ  ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะนำมาใช้ประเมินผลการดำเนินงานของทุกรัฐวิสาหกิจ ในปี 2563 โดยให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 6)การบริหารทุนมนุษย์ 7) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 8) ด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืนและโครงการส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

By |2019-01-10T13:16:11+07:00ธันวาคม 24th, 2561|Categories: ข่าวกิจกรรม, ส่งเสริมการประมง|

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ จ.สมุทรสาคร ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืนและโครงการส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  โดยมี  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านพัฒนากิจการประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ชาวประมง แพปลา เจ้าของเรือ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน และเจ้าของธุรกิจต่อเนื่อง จำนวน 100 คน ทั้งนี้มีนายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพประมงให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประมงและความจำเป็นในการพัฒนาสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นการส่งเสริมศักยภาพการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ   นอกจากนี้ได้จัดเวทีเสวนา “ประมงไทยได้อะไร จากมาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลาท่าเทียบเรือและสินค้าประมง” และ “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมง เพิ่มช่องทางตลาดอย่างไร” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าประมงให้กับชาวประมง ในการอบรมครั้งนี้ สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การสะพานปลา ภายใต้ “บริการซื่อตรง ประมงถูกกฎหมาย แพปลาถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” [...]

เปิดโครงการอบรมชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี”

By |2019-01-11T11:03:33+07:00ธันวาคม 21st, 2561|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, สหภาพ/กิจการสัมพันธ์|

วันที่ 21 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง ร่วมเปิดโครงการอบรมชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี” โดยมีพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 คน  ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวสาหกิจองค์การสะพานปลา ชั้น 2  สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม     มีความเข้าใจ  ทักษะ  ปฏิภาณไหวพริบ  ในการปฏิบัติตน เพื่อรองรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในพื้นที่สำนักงานและในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเสริมสร้างหลักการดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงาน  ตระหนักถึงความเสี่ยงและการสูญเสียในอุบัติภัย  จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย แนวทางป้องกันอัคคีภัย     ภัยพิบัติ  โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงยานนาวา กองปฎิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ  มาเป็นวิทยากร  การฝึกอบรมวันนี้จึงมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  [...]

การฝึกอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

By |2019-01-10T13:37:43+07:00ธันวาคม 20th, 2561|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 20 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง ร่วมเปิด ”การฝึกอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”  โดยมีพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมจำนวน 38 คน  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561    ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เขตสาทร  กรุงเทพ   การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล  โดยสามารถเขียนข่าวการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกวิธี  รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลให้ดียิ่งขั้น พร้อมทั้ง ให้หน่วยงานได้มีเว็ปไซด์สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.   มนวิภา วงรุจิระ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    มาเป็นวิทยากร การบรรยายในหัวข้อ “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” และนายสหรัฐ [...]

ประชุมหารือ เรื่อง “การกำจัดขยะทะเล”

By |2019-01-11T13:52:38+07:00ธันวาคม 19th, 2561|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

นที่ 19 ธันวาคม 2561 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 ร่วมประชุมหารือ เรื่อง “การกำจัดขยะทะเล” ซึ่งมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน โดยภาคีสมาชิกร่วมประชุมหลากหลายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษา ซึ่งในที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้า ผลการดำเนินการในส่วนของหน่วยงานขององค์การสะพานปลาในการกำจัดขยะ ลดปริมาณขยะ วัสดุพลาสติกและปริมาณโฟม ในพื้นที่ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทุกแห่ง  การกำจัดขยะทะเล นับเป็นหนึ่งในโครงการขององค์การสะพานปลาที่ได้มอบหมายให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ โดยได้ดำเนินการ “โครงการสะพานปลารวมใจ จิตอาสา กำจัดขยะทะเล” ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปีงบประมาณ 2562

ยี่ยมชมศึกษาวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง

By |2019-01-10T13:56:42+07:00ธันวาคม 14th, 2561|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, สหภาพ/กิจการสัมพันธ์|

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 องค์การสะพานปลา  โดยนายศุภชัย  ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมคณะฯ  เยี่ยมชมศึกษาวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง เมืองน่าอยู่ของโลก สัมผัสวิถีชีวิตชนบทไทย - ลาว  ชมธรรมชาติเย็นฉ่ำริมฝั่งโขง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง  จังหวัดหนองคาย

มอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ระดับประถมศึกษา

By |2019-01-10T14:04:44+07:00ธันวาคม 13th, 2561|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 องค์การสะพานปลา โดยนายศุภชัย  ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมคณะฯ  มอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ระดับประถมศึกษา   ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ  ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

การแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 34

By |2019-01-10T14:08:36+07:00ธันวาคม 11th, 2561|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 น. ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 34  โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน อสป. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้ง ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สำหรับ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ปิดตาตีปี๊บ    ตีกอล์ฟมะเขือยาว และการแข่งขันกีฬาสากล อาทิ ฟุตซอล แชร์บอล  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.