Daily Archives: 16 พฤษภาคม 2562

อสป.เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562 ทำขวัญธัญญาหารพืชพันธุ์ มอบความเชื่อมั่นสู่เกษตรกรไทย

By |2020-04-22T16:52:00+07:00พฤษภาคม 16th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562 ฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.29 - 08.49 น. ในการนี้ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และรองผอ.ทั้ง 3 ด้าน ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีที่กระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร ดังกล่าว ให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสม ในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

อสป. ร่วมบันทึกภาพความร่วมมือ “ การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจห้องเย็น จากการใช้ประโยชน์จากความเย็นของแอลเอ็นจี สำหรับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงประเทศไทย ”

By |2019-05-16T15:36:06+07:00พฤษภาคม 16th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมพิธีบันทึกภาพความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจห้องเย็นจากการใช้ ประโยชน์ความเย็นของแอลเอ็นจีสำหรับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงประเทศไทย ระหว่าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท CUIYC Private Limited (Singapore) , อสป. และบริษัท CUIYC Private Limited (Singapore) ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ อสป. เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยต่อไป

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top