Daily Archives: 30 พฤษภาคม 2562

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

By |2020-04-22T16:51:40+07:00พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)

ประชุมรับทราบและติดตามผล แผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี้เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ประจำปี 2562

By |2020-04-22T16:50:27+07:00พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน, ข่าวเด่น|

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะกรรมการ อสป. และนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คณะกรรมการ ธอส. พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ร่วมประชุมรับทราบและติดตามผล แผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี้เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่ [...]

รักษาการในตำแหน่ง ผอ. อสป. และพนักงาน เข้าร่ามงานวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี

By |2019-05-30T15:23:15+07:00พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมพนักงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในการนี้ อสป. มอบเงินสมทบ ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่น ห่างไกลและทุรกันดาร

คณะผู้บริหารและพนักงาน อสป. เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share การจัดการความรู้ กับ ธอส.

By |2019-05-30T15:21:20+07:00พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (อสป.) พร้อมพนักงาน อสป. เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share การจัดการความรู้ กับ ธอส. ณ ธอส. สำนักงานใหญ่ โดย นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ ธอส. ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนในด้านการจัดการ ระบบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้แผนการพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ธอส. ปี 2557 - 2561 มาเป็นองค์ประกอบในการให้ความรู้ กับผู้บริหารและพนักงาน อสป. เพื่อเป็น แนวทางในพัฒนาองค์กร

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top