Daily Archives: 10 กันยายน 2562

จ้างเหมาดูแลระบบน้ำสะอาดและระบบน้ำเสียที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

By |2020-09-24T11:14:36+07:00กันยายน 10th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาดูแลระบบน้ำสะอาดและระบบน้ำเสียที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

จ้างเหมาดูแลระบบไฟฟ้า – น้ำประปา ที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

By |2020-09-24T11:12:48+07:00กันยายน 10th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาดูแลระบบไฟฟ้า - น้ำประปา ที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

By |2020-09-24T11:10:38+07:00กันยายน 10th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

จ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจสอบย้อนกลับที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

By |2020-09-24T11:08:15+07:00กันยายน 10th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจสอบย้อนกลับที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top