วันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.)
ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน หลักสูตร “ การพัฒนาบุคลากร
สู่องค์กรดิจิทัล ” โดยมี รองผู้อำนวยการ อสป. ทั้ง 3 ด้าน ผู้อำนวยการฝ่าย หัวหน้าสำนักงาน และพนักงาน อสป.เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ในการนี้ ดร.สมิทธ ดารากร ณ อยุธยา เป็นผู้ให้การบรรยายเรื่องการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ดิจิทัล หลังจากนั้นผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบเครื่องชั่ง อัตโนมัติ โดย ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ ณ ห้อง Ballroom C ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ แขวงเสนานิคม เขตจุจักร กรุงเทพฯ