เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ผออ. มอบหมายให้ รผอ.บร. และ สนอ.กฏหมายเข้าพบ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. …. และเรื่องการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าสตว์น้ำเทียบเท่าต่างประเทศ ณ ห้องประชุมที่กระทรวงเกษตรและสหกร