นายชวลิต ชูขจร

ประธานกรรมการ

นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์

กรรมการ

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

กรรมการ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

กรรมการ

นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์

กรรมการ