โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

เกาะติดนโยบาย รมว.กษ.

//เกาะติดนโยบาย รมว.กษ.
เกาะติดนโยบาย รมว.กษ.2018-11-23T10:20:33+00:00

1.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

ในปีงบประมาณ 2558 องค์การสะพานปลาได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 86.76 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประง 4 แห่ง คือ

1.1 สะพานปลากรุงเทพ

1.2 ท่าเทียบเรือประมงชุมพร

1.3 ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

1.4 ท่าเทียบเรือประมงระนอง

2.นโยบายด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)

องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขนถ่ายที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ขององค์การสะพานปลา

โดยสุ่มตรวจสารฟอร์มาลินที่มีอาจมีการลักลอบใช้ในการรักษาความสดของสินค้าสัตว์น้ำ โดยใช้ชุดตรวจสอบขององค์การเภสัชกรรม

3.การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการประมง IUU

องค์การสะพานปลาได้บูรณาการร่วมกับกรมประมง ในการจัดทำข้อมูลเบื้องต้น จากสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ซึ่งในปัจจุบันได้มีการดำเนินการ ดังนี้

3.1 การจัดทำเอกสาร MCPD ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง

3.2 องค์การสะพานปลาจัดทำ Application เพื่อจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับเรือประมง ได้แก่ ชื่อเรือประมง ทะเบียนเรือ อาชญาบัตร แรงงานประมง ณ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

ขององค์การสะพานปลา โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับกรมประมง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อไป

4.การปรับปรุงกฎหมาย

ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์การสะพานปลาและทันสมัยสอดรับกับกฎ ระเบียบ กฎหมาย ใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันอยู่ในการดำเนินการของกรมประมง โดยองค์การสะพานปลามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ในคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้น

5.รัฐวิสาหกิจทำการตรวจสอบ วิเคราะห์สถานะและประเมินทรัพย์สิน (Due Diligent) พร้อมทำแผนฟื้นฟูหากมีความจำเป็น

องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารทรัพย์สินปี 2559-2561 เพื่อทำการวิเคราะห์สถานะทรัพย์สิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่

โดยเฉพาะในส่วนของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.