แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา
แผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา
กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา 2558
กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา 2561
กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2557
กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2560
กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2561
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา