ที่ วันที่ เวลา จาก เรื่อง
1 06-02-2562 13:57:23 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
2 06-02-2562 13:58:48 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินช่วยเหลือในการฌาปนกิจ พ.ศ. 2508
3 06-02-2562 14:00:30 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ พ.ศ. 2508
4 06-02-2562 14:02:02 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521
5 06-02-2562 14:03:46 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการจ่ายเงินยังชีพผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2522
6 06-02-2562 14:05:18 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2522
7 06-02-2562 14:06:37 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการจ่ายโบนัสสำหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2524
8 06-02-2562 14:07:57 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2525
9 06-02-2562 14:09:20 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยความรับผิดในทางแพ่งของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2527
10 06-02-2562 14:10:28 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยค่าเช่าบ้านผู้ปฏิบัติงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2528
11 06-02-2562 14:15:07 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการจำหน่ายลูกหนี้โครงการพัฒนาการประมงออกจากบัญชี พ.ศ. 2529
12 06-02-2562 14:18:32 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการจำหน่ายลูกหนี้โครงการพัฒนาการประมงออกจากบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531
13 06-02-2562 14:20:09 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการจำหน่ายลูกหนี้โครงการพัฒนาการประมงออกจากบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
14 06-02-2562 14:22:13 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชี พ.ศ. 2529
15 06-02-2562 14:24:31 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
16 06-02-2562 14:26:57 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินทุนส่งเสริมการประมง พ.ศ. 2530
17 06-02-2562 14:28:29 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้องค์การสะพานปลา พ.ศ. 2530
18 06-02-2562 14:30:20 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2530
19 06-02-2562 14:31:34 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2532
20 06-02-2562 14:33:53 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการและพนักงานองค์การสะพานปลาทำนิติกรรมและดำเนินคดีกับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2539
21 06-02-2562 14:48:40 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการและพนักงานองค์การสะพานปลาทำนิติกรรมและดำเนินคดีกับบุคคลภายนอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
22 06-02-2562 15:06:01 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2540
23 06-02-2562 15:07:35 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
24 06-02-2562 15:09:37 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
25 06-02-2562 15:13:17 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2540
26 06-02-2562 15:16:46 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
27 06-02-2562 15:18:26 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2550
28 06-02-2562 15:19:42 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
29 06-02-2562 15:21:24 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ารับรอง พ.ศ. 2550
30 06-02-2562 15:23:51 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ารับรอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
31 06-02-2562 15:48:14 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2550
32 06-02-2562 15:49:48 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2550
33 06-02-2562 15:51:01 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถขององค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
34 06-02-2562 15:52:08 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถขององค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
35 06-02-2562 15:55:00 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถขององค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
36 06-02-2562 15:56:58 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550
37 06-02-2562 15:58:45 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2550
38 06-02-2562 16:00:13 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
39 06-02-2562 16:01:36 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
40 06-02-2562 16:02:57 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
41 06-02-2562 16:04:45 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ระดับ ตำแหน่ง เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอน พนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2550
42 06-02-2562 16:06:31 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ระดับ ตำแหน่ง เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอน พนักงานองค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
43 06-02-2562 16:07:56 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ระดับ ตำแหน่ง เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอน พนักงานองค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
44 06-02-2562 16:09:20 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ระดับ ตำแหน่ง เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอน พนักงานองค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
45 06-02-2562 16:11:14 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ระดับ ตำแหน่ง เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอน พนักงานองค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
46 06-02-2562 16:12:16 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2551
47 06-02-2562 16:13:25 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
48 06-02-2562 16:22:19 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2556
49 06-02-2562 20:04:50 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป พ.ศ. 2553
50 06-02-2562 20:06:26 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2556
51 06-02-2562 20:08:08 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2556
52 06-02-2562 20:09:27 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
53 06-02-2562 20:10:44 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน องค์การสะพานปลา พ.ศ. 2561
54 06-02-2562 20:12:16 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2561
55 06-02-2562 20:13:36 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
56 06-02-2562 20:14:59 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
57 02-08-2562 17:20:42 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว้าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2562
58 02-08-2562 16:33:07 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (แก้ไข)ว่าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2562
59 11-11-2562 13:29:42 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
60 11-11-2562 13:31:05 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562
61 11-11-2562 13:32:12 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2562
62 11-11-2562 13:33:37 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
63 16-12-2562 11:29:45 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ารับรอง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
64 16-12-2562 11:30:32 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร((ฉบับที่ 3)
65 16-12-2562 11:30:47 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
66 27-12-2562 11:51:09 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2562
ที่ วันที่ เวลา จาก เรื่อง