รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ….
ข้อกำหนด ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาที่สะพานปลาสมุทรปราการ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาจังหวัดสมุทราปราการเข้าประกอบกิจการที่สะพานปลาสมุทรปราการ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยอัตราค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำน้ำเค็ม)
ข้อกำหนด ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยกำหนดวิธีการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นซึ่งสินค้าสัตว์น้ำกำหนดหน่วยของน้ำหนักสินค้าสัตว์น้ำการทำบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยในสะพานปลา
ข้อกำหนด ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยระเบียบและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาในสะพานปลาต้องปฏิบัติ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ยกเลิกข้อกำหนด ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2498) ว่าด้วยการประกอบกิจการแพปลา ประเภทสินค้าสัตว์น้ำดองเค็มหรือแห้งหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำเค็ม) และยกลเิกข้อกำหนดฉบับที่ 10
ข้อกำหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบการแพปลาในจังหวัดสุมทรสาครเข้าไปประกอบกิจการที่สะพานปลาสมุทราสาคร
ข้อกำหนดฉบับที่ 11 (พ.ศ.2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 ว่าด้วยการจอดเรือและการจราจรในสะพานปลากรุงเทพ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำจืด)
ข้อกำหนด ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 ว่าด้วยอัตราค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตวน้ำสด(สัตว์น้ำเค็ม)
กฎกระทรวง(2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
ข้อกำหนด ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกความตามในพระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ ว่าด้วยการประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด(สัตว์น้ำน้ำจืด)
ข้อกำหนด(พ.ศ.๒๔๙๖)ออกความตามในพระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ ว่าด้วยการประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด(สัตว์น้ำน้ำเค็ม)
พระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖
ข้อกำหนด ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำจืด)
ข้อกำหนด ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 ว่าด้วยอัตราค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตวน้ำสด(สัตว์น้ำเค็ม)
กฎกระทรวง(2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
ข้อกำหนด ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกความตามในพระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ ว่าด้วยการประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด(สัตว์น้ำน้ำจืด)
ข้อกำหนด(พ.ศ.๒๔๙๖)ออกความตามในพระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ ว่าด้วยการประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด(สัตว์น้ำน้ำเค็ม)
พระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ระดับ ตำแหน่ง เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานองค์การสะพานปลา
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ.2561
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 4)
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานองค์การสะพานปลา