ที่ วันที่ เวลา จาก เรื่อง
1 06-02-2562 11:02:20 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเช่าซื้อรถยนต์ พ.ศ.2518
2 06-02-2562 11:05:46 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยค่าติดตั้งและค่าเช่าใช้โทรศัพท์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521
3 06-02-2562 11:06:56 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ. 2532
4 06-02-2562 11:08:58 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล พ.ศ. 2542
5 06-02-2562 11:14:37 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
6 06-02-2562 11:17:00 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา พ.ศ. 2543
7 06-02-2562 11:24:13 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
8 06-02-2562 11:26:16 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการดำเนินงานตลาดกลางกุ้งกุลาดำ พ.ศ. 2546
9 06-02-2562 11:28:11 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการทำรายงานประจำเดือนของหน่วยงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2546
10 06-02-2562 11:32:21 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยวัน เวลาทำงาน วันหยุด วันและสถานที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน พ.ศ. 2546
11 06-02-2562 11:34:15 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยวัน เวลาทำงาน วันหยุด วันและสถานที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
12 06-02-2562 11:36:14 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2547
13 06-02-2562 11:40:09 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
14 06-02-2562 11:44:01 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
15 06-02-2562 12:55:05 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักหรืออาคารขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2548
16 06-02-2562 12:57:01 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2548
17 06-02-2562 12:58:28 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานองค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
18 06-02-2562 13:00:32 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการกู้เงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2550
19 06-02-2562 13:02:19 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการกู้เงินกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
20 06-02-2562 13:03:30 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการกู้เงินกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
21 06-02-2562 13:05:04 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2551
22 06-02-2562 13:06:59 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน พ.ศ. 2551
23 06-02-2562 13:08:46 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
24 06-02-2562 13:10:22 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการดำเนินงานสำนักงานสะพานปลา และสำนักงานท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2552
25 06-02-2562 13:11:49 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2552
26 06-02-2562 13:13:32 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการค้ำประกันการทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2552
27 06-02-2562 13:27:02 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2550
28 06-02-2562 13:28:17 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558
29 06-02-2562 13:29:47 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2559
30 06-02-2562 13:31:12 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยรถสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2559
31 06-02-2562 13:32:35 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารสำคัญขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2559
32 06-02-2562 13:34:08 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2559
33 06-02-2562 13:35:51 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการยืมเงินทดรองกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2559
34 06-02-2562 13:37:15 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2543
35 06-02-2562 13:38:31 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขององค์การสะพานปลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
36 06-02-2562 13:40:32 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
37 06-02-2562 13:41:56 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
38 06-02-2562 13:43:39 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้สินเชื่อตามโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย พ.ศ. 2561
39 06-02-2562 13:45:34 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ. 2561
40 06-02-2562 13:47:30 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
41 06-02-2562 13:48:56 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
42 28-06-2562 13:36:23 สำนักงานส่งเสริมการประมง ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล
43 31-07-2562 13:13:02 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง.พ.ศ.2562
44 24-10-2562 09:49:58 แผนกสารบรรณ ว่าด้วยการกู้เงินกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ที่ วันที่ เวลา จาก เรื่อง