รู้จักองค์การสะพานปลา

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล”

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร

3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตการขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน  มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด  อำเภอสัมพันธวงศ์  การจำหน่ายสัตว์น้ำจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวลำโพง ริมคลองผดุงกรุงเกษม  สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรก  ทำให้การดำเนินธุรกิจไม่สะดวก  ในปี  พ.ศ. 2491  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO)  ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวะการประมงของประเทศไทยตามคำร้องขอรัฐบาล  ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมยังขาดหลักการดำเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ  สมควรที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่าง ๆ  6  ประการ  ดังนี้

1.  บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้ำไปสู่ตลาด  (การขนส่ง)

2.  บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา  (ห้องเย็น)

3.  การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ำ  (ตลาดกลางหรือสะพานปลา)

4.  จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน  (สินเชื่อการเกษตร)

5.  บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง  (เครื่องมือและอุปกรณ์การประมง)

6.  บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง  แนะนำทางวิชาการและอื่น ๆ  ตลอดจนบริการ  เกี่ยวกับการเจ็บป่วย  (วิชาการและสวัสดิการ)

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดทำโครงการเสนอรัฐบาล  เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว  กรมประมงจึงได้เริ่มงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลยานนาวา  อำเภอยานนาวา  จังหวัดพระนคร  ในปี  พ.ศ. 2492  ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา   พ.ศ. 2496  เมื่อวันที่  21  มกราคม  2496  อันเป็นกฎหมายในการจัดตั้งองค์การสะพานปลา  องค์การสะพานปลาจึงได้ถือกำเนิดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

การจัดตั้ง

นับแต่องค์การสะพานปลาได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 เพื่อจัดระเบียบการประกอบกิจการค้าสัตว์น้ำในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงตามชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงการจัดให้มีตลาดกลางค้าสัตว์น้ำหรือสะพานปลา ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญ จนถึงปัจจุบัน องค์การสะพานปลาเปิดให้บริการสะพานปลารวม 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมงอีก 14 แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังได้มีการขยายบทบาทการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการประมงอีกหลายประการ ทั้งในด้านการให้สินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การประมง และให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันประมง ชุมชนประมง เพื่อส่งเสริมฐานะและสวัสดิการของชาวประมง เป็นต้นงานอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งองค์การสะพานปลาให้ความสำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ.ช่วยเหลือลดราคาน้ำมันให้ชาวประมง (น้ำมันม่วง) โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปให้กับกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) การจัดให้มีจุดตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำเบื้องต้น เพื่อป้องกันการใช้สารปนเปื้อนต่าง ๆ ในสินค้า สัตว์น้ำ รวมถึงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ ช่วยให้คนไทยได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่สด สะอาด และการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปจำหน่ายในตลาดโลก เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้า ไม่ประสบปัญหาการกีดกันทางการค้า
หากจะกล่าวโดยรวมแล้ว องค์การสะพานปลาได้พัฒนาบทบาทของตนเองจากการเป็นเพียงกลไกส่วนหนึ่งในธุรกิจค้าสัตว์น้ำ ให้สามารถเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นที่พึ่งให้กับชาวประมง ในฐานะองค์กรของรัฐที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับชาวประมงมากที่สุดองค์กรหนึ่ง สำหรับทิศทางในอนาคต องค์การสะพานปลามีเป้าหมายที่จะดำเนินงานไปในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งนี้นอกเหนือจากจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มแล้ว องค์การสะพานปลายังมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจประมงมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงไม่ทอดทิ้งภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายนับแต่วันก่อตั้งองค์การสะพานปลาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้อาชีพประมงเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดไป

องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 และจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมการประมง

2.  จัดดำเนินการหรือควบคุมและอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา

3.  จัดส่งเสริมฐานะสวัสดิการหรืออาชีพของชาวประมงและบูรณะหมู่บ้านการประมง

4.  จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง

นอกจากนี้ องค์การสะพานปลายังมีสำนักงานและท่าเทียบเรือประมงในสังกัดอีก 15 แห่งประกอบด้วย

Your Content Goes Here

  ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลด

  ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

  แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน 2558 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง วันที่ 16 พ.ย.2560 โดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์
แนวทาง การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) วันที่ 16 พ.ย.2560

รายงานประจำปี-คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี-สำนักตรวจสอบ

กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ อสป.

จรรยาบรรณสำนักตรวจสอบภายใน