นายชวลิต ชูขจร

ประธานกรรมการ

นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์

กรรมการ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

กรรมการ

นายฆนัท  ครุธกูล

กรรมการ

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

กรรมการ