ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์

รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

นายศุภชัย ดาวัลย์

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

นายวงพิทวัส โชคชัยวิชิตกุล
นายวงพิทวัส โชคชัยวิชิตกุลผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
นางสมรัก บุษปธำรง
นางสมรัก บุษปธำรงผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
พ.ต.อ. อภิชาติ ม่วงศรีงาม
พ.ต.อ. อภิชาติ ม่วงศรีงามผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

นายโสภณ ประภานุกิต
นายโสภณ ประภานุกิตผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1
นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง
นายชัยยุทธ ถมกระจ่างผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

นายดิเรก คุโณเปการวงศ์
นายดิเรก คุโณเปการวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารตลาด
(ว่าง)
(ว่าง)ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

ตรวจสอบภายใน