ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

พ.ต.อ. อภิชาติ ม่วงศรีงาม

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์

รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

นายศุภชัย ดาวัลย์

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

(ว่าง)
(ว่าง)ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
นางสมรัก บุษปธำรง
นางสมรัก บุษปธำรงผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
(ว่าง)
(ว่าง)ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

นายโสภณ ประภานุกิต
นายโสภณ ประภานุกิตผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1
(ว่าง)
(ว่าง)ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

นายดิเรก คุโณเปการวงศ์
นายดิเรก คุโณเปการวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารตลาด
(ว่าง)
(ว่าง)ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

ตรวจสอบภายใน

นายวงพิทวัส โชคชัยวิชิตกุล
นายวงพิทวัส โชคชัยวิชิตกุลผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน