Notice: Undefined index: image_data in D:\inetpub\wwwroot\wp-content\plugins\fusion-builder\shortcodes\fusion-slider.php on line 300

Notice: Undefined index: image_data in D:\inetpub\wwwroot\wp-content\plugins\fusion-builder\shortcodes\fusion-slider.php on line 301

Notice: Undefined index: image_data in D:\inetpub\wwwroot\wp-content\plugins\fusion-builder\shortcodes\fusion-slider.php on line 302

Notice: Undefined index: image_data in D:\inetpub\wwwroot\wp-content\plugins\fusion-builder\shortcodes\fusion-slider.php on line 303
คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ [...]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าว Kick Off [...]

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย [...]

E-Book

แนวทางปฏิบัติของพนักงาน

อสป.สาร

KM การจัดการความรู้

VDOที่น่าสนใจ

VDOที่น่าสนใจ

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

มุมเผยแพร่ความรู้

ลิ้งค์เรื่องราวร้องทุก

  • องค์การสะพานปลา

  • เลขที่ 149 ซ.เจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  • โทรศัพท์ 0-2211-7300,0-2212-4490

  • โทรสาร 0-2212-5899

คลิก