คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา

– ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลา

– ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ(ไทย/Eng)

– มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

– แนวทางการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

– การเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์

– ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

– ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

– ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562(ผช.เลขาฯ)

– ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

– ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561(การสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

– ตารางขั้นตอนและระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๑

– คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน 

 – คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของ เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓

– คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐

– คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

– ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

– ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

– ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี 58

ดาวน์โหลดเอกสาร

– แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

– แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

– แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 2561

– แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 2561

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การสะพานปลา

149 เจริญกรุง 58 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ :0-2211-7300 ต่อ 2513

โทรสาร: 0-2212-2858

Email :contact@fishmarket.co.th

วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

เวลา: 8.30 – 16.30 น.

Copyright © 2018 · All Rights Reserved · ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา Tel :02-211-7300 ต่อ2513 Fax : 02-212-2858