วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น. พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง เปิดการฝึกอบรมระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ ( Audit Support System : A2S  ) โดยมีคุณอังคณา จันทรศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ และคุณพูลสุข ศิริวีระเจริญ หัวหน้าส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่เป็นวิทยากร ซึ่งมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา