วันที่ 28 ธันวาคม  2561  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา ได้แก่ แผนงาน/ โครงการ  ในยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยกระดับสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง การเพิ่มรายได้ในกิจการประมง การบริหารสินทรัพย์ และการบริหารจัดการองค์กร โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงกิจกรรม และกรอบระยะเวลาของโครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน ปี 2562 ของบ.ทริสคอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)