วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร พร้อมคณะทำงานด้านประเมินผล (อสป.) ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ  ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะนำมาใช้ประเมินผลการดำเนินงานของทุกรัฐวิสาหกิจ ในปี 2563 โดยให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
6)การบริหารทุนมนุษย์
7) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
8) ด้านการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ