วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา อนุญาตให้ น.ส.ณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และ น.ส.พัชรียา สุตา เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3  องค์การสะพานปลา สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารายงานตัว รายงานผลการฝึกอบรม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของจิตอาสา 904  ในการอบรมหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ต่อ ซึ่งผู้อำนวยการยินดีให้การสนับสนุนภารกิจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61  ต่อไป ดังนี้

  1.    ยินดีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องการเป็นวิทยากรบรรยายและการเข้าร่วมการทำการบรรยายของจิตอาสา
  2.    ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานในงานจิตอาสาทุกประเภทอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถของหน่วยงาน
  3.    ให้รักษาองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมและต่อยอด ขยายผล บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม