วันที่ 21 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง ร่วมเปิดโครงการอบรมชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี” โดยมีพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 คน  ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวสาหกิจองค์การสะพานปลา ชั้น 2  สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม     มีความเข้าใจ  ทักษะ  ปฏิภาณไหวพริบ  ในการปฏิบัติตน เพื่อรองรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในพื้นที่สำนักงานและในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเสริมสร้างหลักการดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงาน  ตระหนักถึงความเสี่ยงและการสูญเสียในอุบัติภัย  จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย แนวทางป้องกันอัคคีภัย     ภัยพิบัติ  โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงยานนาวา กองปฎิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ  มาเป็นวิทยากร  การฝึกอบรมวันนี้จึงมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ในการใช้เครื่องมือดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งกรณีตัวอย่างเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ในการทำงาน  และตระหนักถึงการเกิดอัคคีภัย  รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ  ซึ่งมิใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด ในการอบรมดังกล่าว