วันที่ 20 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง ร่วมเปิด ”การฝึกอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”  โดยมีพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมจำนวน 38 คน  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561    ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เขตสาทร  กรุงเทพ   การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล  โดยสามารถเขียนข่าวการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกวิธี  รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลให้ดียิ่งขั้น พร้อมทั้ง ให้หน่วยงานได้มีเว็ปไซด์สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.   มนวิภา วงรุจิระ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    มาเป็นวิทยากร การบรรยายในหัวข้อ “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” และนายสหรัฐ ไชยเผือก หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง”