วันที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 น. ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 34  โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน อสป. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้ง ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สำหรับ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ปิดตาตีปี๊บ    ตีกอล์ฟมะเขือยาว และการแข่งขันกีฬาสากล อาทิ ฟุตซอล แชร์บอล  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา