วันที่ 6 ธันวาคม 2561  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมด้วยคณะทำงานขององค์การสะพานปลา(อสป.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานในการประชุม    ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10  อาคาร 1  ซึงการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการพี่เลี้ยง สิ้นสุด ณ ไตรมาส 4/2561  เพื่อเตรียมนำเสนอต่อสคร. ตลอดจนกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2562  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพี่เลี้ยงในปี 2562 ต่อไป