วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไตรมาสที่ 1 และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ  พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง และหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหภาพองค์การสะพานปลา    ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานของอสป. ในไตรมาสที่ 1 ของปี งบประมาณ 2562  ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2562 และมีประเด็นหารือที่สำคัญคือนโยบายในการแก้ไขปัญหารการทำประมง IUU  การดำเนินการติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติขึ้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 8 แห่ง และการเตรียมแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว