วันที่ 25 มกราคม 2562 นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  รองผู้อำนวนการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 นายชาญชัย  โชติชูทิพย์ สถาปิก 7  ได้เดินทางไปสะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก (PIPO)  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก อันจะนำไปสู่การเพิ่มการควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามเรือประมงที่ออกทำการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการแพปลา บริเวณรอบๆสะพานปลาสมุทรสาครอีกด้วย