วันที่ 31 มกราคม 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา นายอมรศักดิ์ พันุรักษ์ รผอ. ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมด้วยนายร่มไทร จินตกานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทีมงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท IBM ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่  เข้าพบนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีแนวคิดในการจัดสร้างห้องเย็นอัจฉริยะ (สมาร์ทคูลลิ่ง) โครงการนำร่อง (Pilot Project) ขนาด 300 – 1000 ตัน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลา) ที่ปัจจุบันในพื้นที่ไม่มีห้องเย็นขนาดใหญ่สำหรับเก็บผลผลิต ประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาด้านโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนและคุณภาพของผลผลิต

ในการนี้ ผลของการหารือเบื้องต้นปรากฎ คือ 1. มอบหมายผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและทีมงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำร่าง MOU และรายละเอียดกระบวนการทำงานของแผนการจัดสร้างห้องเย็นอัจฉริยะ 2. มอบหมายผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ จัดทำรายละเอียดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาทิ ขั้นตอน กระบวนการ กำลังการผลิต การตลาด และการคาดการณ์ปริมาณผลผลิต 3. มอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด พิจารณาเขตพื้นที่ที่เหมาะสำหรับจัดสร้างห้องเย็นอัจฉริยะ