วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน    พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ด้าน และพนักงานในส่วนกลางและส่วนภมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้  ทำความเข้าใจปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับสังคม   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักงาน ป.ป.ช.   ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมกันสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  เพราะเมื่อเราสามารถทำให้สังคมของเราเป็นสังคมคุณธรรมได้แล้ว  สังคมก็จะเป็นสังคมที่ดีงามอันจะส่งผลให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชนที่ได้เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานต่อไป