วันที่  7  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.30  น.  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  อสป.  ครั้งที่  3/2562  พร้อมด้วย  พ.จ.ต.เทวัญ  ธนมาลารัตน์  รอง ผอ. ด้านบริหาร  นายศุภชัย  ดาวัลย์  รอง ผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์   รอง ผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง  เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ  เรื่อง  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปี  2561  ของคณะกรรมการตรวจสอบ  การดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร  “ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน”  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี  2562  การพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ  ร่วมกับ ปตท. จำกัด  (มหาชน)  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อ  การดำเนินงานด้านส่งเสริมการประมง  ด้านบริหารโครงการพิเศษ  ด้านวิจัยและพัฒนา  ความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ของฝ่าย สป.ทร.1 และ 2  แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบสารบรรณของ อสป.  รวมทั้งการเข้าร่วมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ  ประจำปี 2562  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์  2562  ซึ่งได้มอบหมายให้  ผอ.ฝ่ายที่รับผิดชอบนำผลการดำเนินงานมารายงานในที่ประชุมผู้บริหารคราวหน้า