วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 ประชุมหารือร่วมกับ สมาคมประมงสงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมโรงคุลมเล็กของท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ซึ่งได้รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาคมประมงสงขลาด้วยกัน 3 ข้อหลักๆ คือ 1. การต่อเติมโรงคลุมเล็กให้ได้มาตรฐาน  2. ให้ทำประชามติ ก่อนทีจะมีการเข้าไปปรับปรุงโรงคลุมเล็ก  3. อยากให้มีสมาชิกของสมาคมประมงสงขลา ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการประชุมแต่ละครั้ง และอยากเห็นถึงแปลนแบบสร้างโรงคลุมเล็กด้วย  นอกจากนี้ ยังพูดถึงโรงคลุมใหญ่  อยากให้มีขั้นตอนการเคลียร์พื้นที่ เพราะการกั้นไม่ให้นำรถเข้าไป ทำให้เสียเวลาในการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือไปที่รถ