วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายภัทระ คําพิทักษ์ คณะกรรมองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 /2563 พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (อสป.) เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ เช่น การทำประกันไวรัสโคโรนา 2019 การปรับปรุงแบบฟอมร์มใบลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ