ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เผยว่า ขอชื่นชมพี่น้องชาวประมงไทยช่วยเก็บขยะจากท้องทะเล เพราะ “ขยะทะเล” ส่งเกิดผลกระทบกับสัตว์น้ำ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม เช่น เต่า หรือโลมา กลืนขยะพลาสติกเข้าไป ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล การสร้างกลยุทธ์การทำงานในลักษณะ “เครือข่าย” โดยขอความร่วมมือชาวประมงร่วมกันเก็บขยะมายังสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 18 แห่ง เพื่อให้มีการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทั้ง 18 แห่ง ให้ความอำนวยความสะดวกในการจัดหาภาชนะหรือสถานที่จัดเก็บขยะที่นำขึ้นมาจากทะลโดยเรือประมง เพื่อกำจัดขยะ พร้อมประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะที่นำขึ้นมาจากทะเลไปกำจัดอย่างถูกต้อง ถือเป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือทำกันอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลดีที่ทำให้ท้องทะเลไทยสะอาด รวมทั้งช่วยให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความยั่งยืน#องค์การสะพานปลา