วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 7 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหาร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา เช่น ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ