วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายภัทระ คําพิทักษ์ คณะกรรมองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6 / 2563 พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (อสป.) เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายไว้ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ