วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5 / 2563 เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมาย ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ