วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6 /2563 โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของอสป. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ