นที่ 19 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการอบรม ในการนี้ อาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมดังกล่าว อาทิ อบรมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Competency และ สอนการทำแบบประเมิน Competency Gap ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ