วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 7 /2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานรายครึ่งปี ประจำปีบัญชี 2563 ขององค์การสะพานปลา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ