วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ เพื่อทำการสุ่มตรวจสารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น ปลาลิ้นหมาแช่เย็น ปลาอินทรีย์แช่เย็น กุ้งแม่น้ำแช่เย็น หอยลายมีชีวิต และอื่นๆ จำนวน 20 ตัวอย่าง 15 ร้านค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารดังกล่าวที่จะมีการผสมหรือปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำดังกล่าว
นายอมรศักดิ์ กล่าวว่า ได้รับนโยบายจาก ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการแพปลาตระหนักถึงอันตรายของสารปนเปื้อนในอาหาร และให้ความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมาจำหน่าย ขณะเดียวกันก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักสังเกตและสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัยด้วย พร้อมกำชับให้พนักงานปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ณ สะพานปลากรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพฯ