วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Digital Organizations” พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 162 คน ด้วยการประชุมทางไกล Video Conference (ผ่านระบบ ZOOM) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา