วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 9/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน (อสป.) เพื่อพิจารณา เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ปี 2563 อาทิ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการองค์การสะพานปลา การระบุปัจจัยเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2564 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลาประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ