วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายฆนัท ครุธกูล ประธานอนุกรรมการด้าน CG/CSR เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษปี 2563 และพิจารณาผลการดำเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา อาทิ เรื่องร่างกฎบัตรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา เรื่องร่างกฎบัตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ