วันที่ 3 กันยายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานเปิดการอบรมอาชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี 2563 หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟอย่างถูกวิธี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการป้องกันอัคคีภัยในด้านต่างๆ และเสริมสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรว่าด้วยความปลอดภัยฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้อุบัติเหตุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย ในที่ทำงาน ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา