วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการประมง ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จัด”โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา” วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้ง สนับสนุนนโยบายด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง กิจกรรมประกอบด้วย การจัดเก็บขยะ ล้างทำความสะอาดบริเวณ ทร.สงขลา ปลูกต้นไม้ ดูแลฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว โดย ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายวินัย ตกวุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ทีมอสม.เทศบาลนครสงขลา ทีมงานเก็บกวาดขยะเทศบาลนครสงขลา นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครสงขลา 1 และนักเรียนในศูนย์เรียนสวัสดิภาพและธรรมมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา เข้าร่วมในโครงการ ประมาณ 130 คน ทั้งนี้ได้มอบภาพปลาแก่คณะครูและนักเรียน เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) จังหวัดสงขลา