วันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วม สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2562 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในด้านต่างๆ และหารือถึงแนวทางการกำหนดเขตพื้นที่ของแต่ละท่าเทียบเรือประมง โดยอ้างอิงตามแบบ ( Master Plan ) และอัตราค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ ( Master Plan ) ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา กรุงเทพฯ